תקנון האתר

בלום וילג' – קמפינג בקייקי כפר בלום ח.פ- 550219281

1. כללי

1.1. אתר האינטרנט  https://www.kayaks.co.il/ הנו אתר האינטרנט הרשמי של קמפינג בלום וילג'

1.2. כל המזמין לינה דרך אתר זה, מצהיר כי קרא את תוכן תקנון זה, וכי הוא מסכים בצורה חד משמעית לכל הוראותיו ותנאיו, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמו ו/או המלון.

1.3. חלק מתוכן אתר זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

1.4. המשתמש מצהיר כי המידע המוצג באתר ו/או כל חלק ממנו הינו רכושו הבלעדי של המלון, כי למלון שמורות זכויות היוצרים במידע ו/או כל חלק ממנו, כי הוא מתחייב להשתמש במידע באתר לשימושו האישי בלבד, ולא להעתיק, לצלם, לשכפל, לשדר, להדפיס או לפרסם את המידע באתר, בין אם בבעלות המלון ובין אם בבעלות צדדים שלישיים, ו/או חלק ממנו לכל אדם ו/או גוף כלשהו ללא הסכמה מראש ובכתב של המלון, למעט לצורך אישי בלתי מסחרי במידע.

1.5. המשתמש מתחייב שלא לעשות במידע כל סילוף או שינוי אחר, או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות המידע ובמהימנותו או בכבודו או בשמו של קמפינג בלום וילג' כבעל זכויות היוצרים בו, או של כל גורם אחר.

2. סיכונים ואחריות

2.1. המשתמש מצהיר בזאת, כי הוא יודע שהשימוש באתר אינטרנט כרוך בסיכונים רבים, הן בגלל הטכנולוגיה הכרוכה בכך והן בגלל גורמים אנושיים הפועלים באמצעות האינטרנט.

2.2. המשתמש אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה ו/או יעשה במידע.

2.3. המידע הינו לשימושו האישי של המשתמש בלבד והשימוש בו, לרבות כל הסתמכות עליו, הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש. בין היתר, מצהיר המשתמש כי הוא מודע לכך שהתמונות המוצגות באתר הינן לצורך המחשה בלבד, וכי ייתכנו שינויים בין הצגתן על גבי מסך המחשב לבין מראיהו במציאות.

2.4. המידע מוצג באתר כפי שהוא ("as is") הקמפינג אינו אחראי להתאמת המידע לצרכי המשתמש ואינו אחראי כלפי המשתמש בשל אי יכולתו לעשות שימוש במידע מסיבה כלשהי. המשתמש לבדו ישא באחריות לאופן בו הנו עושה שימוש במידע.

2.5. הקמפינג עושה הכל כדי שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם המידע אינו מתיימר להוות ניתוח שלם, מלא או מפורט של כלל הנושאים המפורטים בו. המידע הינו כללי בלבד, חלקי ומבוסס. המלון לא יישא בכל אחריות לגבי טעות במידע המוצג באתר, הן על ידי המלון והן על ידי צדדים שלישיים.

2.6. הקמפינג לא יהיה אחראי בגין כל נזק, אי נוחות, הפסד, או הוצאה או עוגמת נפש, העלולים להיגרם למשתמש או לרכושו (בין היתר לציוד החומרה ו/או התוכנה של המשתמש) או לכל צד שלישי, במישרין או בעקיפין, עקב הכניסה לאתר והשימוש בתכניו.

2.7. הקמפינג לא יישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתמש כל שהוא באתר או כל גורם אחר שאינו בשליטתו.

2.8. הקמפינג לא יישא באחריות לשינויים שנעשו במידע על ידי המשתמש ו/או על ידי כל צד שלישי אחר.

3. הזמנת אירוח

3.1. כללי

3.1.1. המשתמש רשאי להשתמש באתר זה אך ורק על מנת לבצע הזמנת ורכישת שירותים ו/או קבלת מידע. אין לעשות באתר זה כל שימוש למטרות אחרות.

3.1.2. הזמנת אוהל ממזוג אפשרית באמצעות פנייה טלפונית למרכז ההזמנות של המלון בטלפון שמספרו 04-6902616 או באמצעות אתר זה.

3.1.3. כל המזמין אוהל ממוזג באמצעות אתר זה, נדרש להזין את פרטיו האישיים, לרבות מס' תעודת זהות או מס' דרכון ומס' כרטיס אשראי, וכן פרטים של כל המתארחים עימו.

3.2. פרטי רוכש השירותים

3.2.1. בעת ביצוע רכישת השירותים באמצעות האתר וביצוע ההזמנה כמפורט להלן, יידרש המשתמש להזין במערכת את פרטיו האישיים.

3.2.2. בעלי האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי המשתמש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בבחירת חבילת הנופש, תאריך, מספר מיטות וכל שירות אחר שיוזמן על ידי הרוכש דרך האתר, ו/או באחריות כלשהי במישרין או בעקיפין למקרה שבו פרטי הרכישה לא יקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהרוכש לרכוש שירותים באמצעות האתר.

3.2.3. הזנת פרטי רכישה כוזבים הנה עבירה פלילית ויינקטו כנגד מזיני פרטים כוזבים צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם, לקמפינג ו/או לאתר ו/או למפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.

3.2.4. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שעם הזנת פרטי הרכישה הוא ייכלל במאגר המידע של הקמפינג. הקמפינג יהא רשאי להשתמש בפרטי הרכישה לצורך שיפור השירותים שהוא מציע למשתמש באתר וכן ליצירת קשר עם המשתמש באמצעות דואר רגיל, דואר אלקטרוני וכן כל אמצעי תקשורת אחר והתאמת האתר לצרכיו והעדפותיו האישיות.

3.3. אופן ההזמנה

3.3.1. המשתמש יזין את פרטי ההזמנה באתר.

3.3.2. בעת הזנת פרטי ההזמנה, יידרש המשתמש להזין פרטי כרטיס אשראי, וזאת לצורך בטוחה בלבד.

3.3.3. התשלום יתבצע במלואו בחודשים רגילים- 14 יום לפני מועד האירוח,

בחגי ישראל וחודשים יולי אוגוסט- 21 יום לפני מועד האירוח.

4. תנאים והגבלות

4.1. המחירים באתר הנם בשקלים חדשים.

4.2. אתר הקמפינג רשאי לשנות בכל עת את תנאי הזמנת החדרים ואת מחירי החבילות.

4.3. אתר הקמפינג רשאי לשנות את תקנון האתר מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש למשתמש. אתר הקמפינג יפרסם באתר את התנאים החדשים ותחילת תוקפם תהיה במועד פרסומם.

4.4. אתר הקמפינג רשאי לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, תוכנו, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו והכל ללא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. המשתמש מצהיר כי לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המלון בקשר לכך.

4.5. מספר המקומות במלון מוגבל וביצוע הזמנת אוהל ממוזג הינו על בסיס מקום פנוי בלבד.

4.6. אין כפל מבצעים והנחות.

4.7. קבלת ופינוי אוהלים ממוזגים:

4.7.1. קבלה: בימי חול, שבתות וחגים בשעה 15:00.

4.7.2. פינוי: בימי חול, שבתות וחגים עד השעה 11:00.

4.7.3. הגעה ו/או פינוי לפני/לאחר השעות כאמור, כפופה לאישור מראש של הנהלת המלון וכרוכה בתשלום נוסף.

4.8. אירוח ילדים ונוער מתחת לגיל 18, יתאפשר בליווי מבוגר מעל גיל 21 בלבד.

4.9. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים  במחוז חיפה.

4.10. ט.ל.ח.

5. ביטול הזמנה

5.1. עד 21 יום לפני מועד ההגעה המיועד – לא יגבו דמי ביטול

5.2. 14-21 יום לפני מועד ההגעה המיועד – 25% מערך ההזמנה

5.3. 7-14 יום לפני מועד ההגעה המיועד– 50% מערך ההזמנה

5.4. 7 ימים עד יום ההגעה המיועד – 100% דמי ביטול

5.5. באוגוסט וחגי ישראל (כולל חול מועד)
21 יום לפני מועד ההגעה המיועד יגבו 100% דמי ביטול

6. הוראות שונות

6.1 לא ניתן להכניס בעלי חיים למתחם הקמפינג!!

6.2 אין להזמין אורחים נוספים מעבר לנקוב בהזמנה ללא קבלת הסכמת מחלקת מכירות.

6.3 אין להוציא ציוד ולהעביר ציוד ממתחמי האירוח השונים.

6.4 המשתמש מתחייב להותיר את המטבח שבמתם נקי ובלא נזק, עם עזיבתו את המקום.

6.5 אסור הכנסת בלוני גז למתחם.

7. שמירת המקום

7.1 המשתמש מתחייב בשמו ובשם כל שאר המתארחים עמו לשמור על המקום ולא לגרום כל נזק במזיד ו/או ברשלנות לאתר, לרבות כל הציוד שבו.

7.2 המשתמש מאשר כי במקרה של נזק כלשהו, יחויב כרטיס האשראי דלעיל במלוא עלות הנזק.

המוצר הנמכר – אוהלים ממוזגים

 • האוהל מתאים ל-5 אנשים
 • האוהל מכיל מיטה זוגית ו3 מיטות יחיד
 • מזגן, שקעי טעינה (להטענת מכשירי טלפונים בלבד), מקרר אישי מחוץ לאוהל, שולחן קק"ל אישי לכל אוהל.
 • פינת מנגלים משותפת למתחם האוהלים. יש אפשרות גם להביא מנגל מהבית ולשים בפינה המיועדת.
 • באוהלים – כרית וציפה. יש להביא – שמיכות ומגבות.
 • שירותים ומקלחות משותפים לכל המתחם כ- 150 מטר ממתחם האוהלים.

למזמינים לינה הכוללת אטרקציות דגשים חשובים:

האטרקציות הכלולות בחבילה לינה + אטרקציות הם:

 • כניסה חד פעמית לשייט קייקים, שעתיים בפארק הטופרופ (באפשרות האתר לקבוע לכם את הזמנים), סיור ברכבת בלום וילג' בזמנים שמפורסמים בלבד.
 • גילאי השייט – גיל 5 בליווי מבוגר 18+ גיל השייט יכול להשתנות בכל רגע נתון עקב זרימות ותנאי מזג אוויר ולא ניתן לבטל הזמנה בעקבות שינוי הגילאים.
 • פארק טופ רופ – כניסה חד פעמית למשך שעתיים בלבד בפארק. מגיל 5-10 בליווי מבוגר בלבד, 10+ לא מחייב ליווי מבוגר.

על מנת שנוכל להעניק חווית אירוח נעימה לכלל אורחינו אנחנו מקפידים על הכללים הבאים:

 • סידרנו עבורכם מטבחי חוץ ועמדות להדלקת אש(מנגלים) והבישול מותר רק באזור זה.
 • על מנת לאפשר מנוחה ובילוי לכלל אורחינו, אין להשמיע מוזיקה במתחם האירוח.
 • מתחם לילה וכל שירותיו הנלווים מיועדים לאורחיו בלבד, אין להזמין אורחים, לא למתחם האוהלים ולא לכלל השירותים שהוא מעניק לאורחיו, בין אם זה בחינם ובין אם זה באמצעות הטבה כזאת או אחרת.
 • הנהלת האתר ראשית להפסיק את השהייה באתר לאורח שלא יעמוד בדרישות תקנון זה ו/ או חלקו וזאת ללא מתן פיצוי כלשהו לאורח.
 • אין הנהלת האתר ועובדיה אחראים על שמירת רכושכם בעת שהותכם בו, אנא שימרו עליו
 • האירוח הינו בטבע ולכן יש לקחת בחשבון שלא מתחייבים על מתחמים מוצלים!

שמירת זכויות

כל הזכויות באתר שמורות באופן בלעדי באתר . הלוגו, וכל הסימנים המסחריים המוצגים באתר שייכים לאתר זה בלבד. לא ניתן להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור או לשנות את המידע המופיע באתר זה ללא אישור מוקדם בכתב של הקמפינג.

ווטסאפ
דברו איתנו